Ochrona danych

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Usługi Poligarficzne "KWM DRUK" Wojciech Mazurkiewicz zwany dalej "KWM DRUK" zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuje, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest "KWM DRUK" ul. Księdza Czesława Berki 2B/17, 78-200 Białogard, adres e-mail: wojciech@wieri.com, tel. +48 696 362 456
 2. Podstawą i celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:
  • przedstawienie osobie zainteresowanej oferty lub informacji dotyczącej usług
  • zawarcie i realizacja umowy pomiędzy Panią/Panem a Administratorem, zwana dalej „umową”, dla której przetwarzanie Pani/Pana danych jest niezbędne. Jeśli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Pani/Pana podania innych danych osobowych (na przykład ze względu na przepisy rachunkowe, podatkowe) – art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
  • obowiązki prawne Administratora – art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
  • prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora– art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 3. Podanie danych osobowych w celu zawarcia i realizacji umowy nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że przedstawienie oferty, informacji o usługach oraz zawarcie i realizacja umowy staną się niemożliwe.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do czasu realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze:
  • przez okres obowiązywania umowy zawartej z Panią/Panem, a także po jej zakończeniu w celach dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych, archiwizacyjnych, maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy;
  • do czasu wypełnienia zobowiązań prawnych ciążących na Administratorze w związku z prowadzoną działalnością i realizacją zawartych umów, maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.
 5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania/ prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana - narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.
 6. Informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane odbiorcom danych w związku z usługami jakie podmioty zewnętrzne świadczą na rzecz "KWM DRUK", podmioty te mogą uzyskać dostęp do Pani/Pana danych osobowych, w zakresie niezbędnym dla realizacji tych usług. Te podmioty to m.in.. dostawcy usług i systemów informatycznych, operatorzy pocztowi i kurierzy, operatorzy płatności, dostawcy usług transportowych, prawnych lub audytowych, inni usługodawcy zewnętrzni, np. firmy windykacyjne, biura rachunkowe.
 7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
 8. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.